Այսօր: Շաբաթ, 18 Մայիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 127
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 234-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 234-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 94-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 90-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդև 6-րդմասերով, «ՀայաստանիՀանրապետությանբյուջետայինհամակարգիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդ հոդվածի  1-ին, 4-րդ և 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի  1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ Է՝

  Հայաստանի ՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանու 2021 թվականիդեկտեմբերի 30-ի«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքի 2022 թվականիբյուջենհաստատելումասին»թիվ 94-Նորոշմանմեջբյուջեի եկամտայինև ծախսայինմասերումկատարելհետևյալ փոփոխությունները.

Եկամտային մաս

1) «Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)» 1261 տողումգրված«253930800 երկուհարյուր հիսուներեքմիլիոնինըհարյուրերեսունհազարութհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«254569800 երկուհարյուրհիսունչորսմիլիոն հինգ հարյուր վաթսունինը հազար ութ հարյուր» թվովևբառերով: /639000/վեցհարյուրերեսունինըհազար/ Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝«Փանիկբնակավայրի 2-րդփողոցիթիվ 51 Մշակույթիտանհիմնանորոգմանաշխատանքներ»ծրագրիհամարսուբվենցիոնգումարիտարբերություն/:

2) «Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)  1255 տողումգրված«0 զրո» թիվըևբառըփոխարինել«582400 հինգհարյուրութսուներկուհազարչորսհարյուր» թվովևբառերով: /Նախադպրոցականկրթությանոլորտիհամայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություններիդաստիարակների վերապատրաստման դասընթացի մասնակցության գումարի փոխհատուցում/:

 2. Ծախսային մաս

 1) Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններբաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Շենքերիևշինություններիկապիտալվերանորոգում» (5113) հոդվածումգրված«107538400 մեկհարյուրյոթմիլիոն հինգ հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«108117400 մեկհարյուրութմիլիոնմեկհարյուրտասնյոթհազարչորսհարյուր» թվովևբառերով: /639000(վեցհարյուրերեսունինըհազար) Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝«Փանիկբնակավայրի 2-րդփողոցիթիվ 51 Մշակույթիտան հիմնանորոգման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի պետական բյուջեի հատկացում 45%-ի տարբերություն/:

2) Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«356300200 երեք հարյուր հիսունվեց միլիոն երեք հարյուր հազար երկու հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«359340200 երեքհարյուրհիսունինըմիլիոներեքհարյուրքառասունհազարերկուհարյուր» թվովևբառերով: Այդթվում«Գեղանիստինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«14312000 տասնչորսմիլիոներեքհարյուրտասներկուհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«16052000 տասնվեցմիլիոնհիսուներկուհազար» թվովևբառերով, «Հառիճինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«9337000 ինըմիլիոներեքհարյուրերեսունյոթ հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«10342000 տասմիլիոներեքհարյուրքառասուներկուհազար» թվովևբառերով, «ԱնուշավանիԱրշակՏոնոյանիանվաննախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«23271500 քսաներեքմիլիոներկուհարյուրյոթանասունմեկհազարհինգհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«23566500 քսաներեքմիլիոնհինգհարյուրվաթսունվեցհազարհինգհարյուր» թվովևբառերով: 

3) Արտադպրոցական դաստիարակություն բաժնի 09.5.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«215796100 երկուհարյուրտասնհինգմիլիոնյոթհարյուրիննսունվեցհազարմեկհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել «216810100 երկու հարյուր տասնվեց միլիոն ութ հարյուր տաս հազար մեկ հարյուր» թվովևբառերով:Այդթվում«Հառիճիարվեստիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «6560000 վեց միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«7574000 յոթմիլիոնհինգհարյուրյոթանասունչորսհազար» թվովևբառերով: 

4) Փողոցների լուսավորում բաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ 

ա/«Էներգետիկ ծառայություններ»  (4212) հոդվածում գրված «40920000 քառասուն միլիոն ինը հարյուր քսան հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«42920000 քառասուներկումիլիոնինըհարյուրքսանհազար» թվովևբառերով:

բ/ «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում»  (4251) հոդվածումգրված«11173700 տասնմեկմիլիոն մեկ հարյուր յոթանասուներեք հազար յոթ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«12133700 տասներկումիլիոնմեկհարյուրերեսուներեքհազարյոթհարյուր» թվովևբառերով: /960000 (ինըհարյուրվաթսունհազար) Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝«Արթիկհամայնքիկարիքներիհամարարտաքինլուսավորության ցանցի 1 տարվա ընթացքում լուսատուների շահագործման և սպասարկման ծառայություն» պայմանագրի գումարի 10%-ի ավելացում/:  

5) Աղբահանում բաժնի 05.1.1 դասակարգմամբ

ա/ «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ»  (4657) հոդվածումգրված«0 զրո» թիվըևբառըփոխարինել«15894500 տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր իննսունչորս հազար հինգ հարյուր» թվովևբառերով: /ՀայաստանիՏարածքայինԶարգացմանՀիմնադրամիևԱրթիկիհամայնքապետարանիմիջևկնքվածհամաձայնագրիհիմանվրաԿոմունալծառայություններիբարելավմանծրագրի համայնքայիններդրմանգումար/: 

բ/ «Կոմունալ ծառայություններ»  (4213) հոդվածումգրված«87861400 ութսունյոթմիլիոնութհարյուրվաթսունմեկհազարչորսհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«88961400 ութսունութմիլիոնինըհարյուրվաթսունմեկհազարչորսհարյուր» թվովևբառերով: /1100000/մեկմիլիոնմեկ հարյուր հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ձյան մաքրման աշխատանքների համար պայմանագրի գումարի 10%-ի չափով ավելացում/:

6) Բնակարանայինշինարարությանևկոմունալծառայություններ /այլդասերինչպատկանող/ բաժնի 06.6.1 դասակարգմամբ «Շենքերիևշինություններիկառուցում» (5112) հոդվածում գրված «43990800 քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար ութ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«44290800 քառասունչորսմիլիոներկուհարյուրիննսունհազարութհարյուր» թվովևբառերով: /300000 (երեքհարյուրհազար) Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝Արթիկքաղաքիթվով 15 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություն սուբվենցիոն ծրագիր 100%/:

7) Այլ մշակութային կազմակերպություններ բաժնի 08․2․4 դասակարգմամբ «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» (4239) հոդվածում գրված «15803600 տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր երեք հազար վեցհարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «17803600 տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր երեք հազար վեցհարյուր» թվով և բառերով։

8) ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքներիպահուստայինֆոնդբաժնի 1112 «Պահուստայինմիջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «52473860 հիսուներկու միլիոն չորսհարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր վաթսուն»թիվըևբառերը փոխարինել «26747760 քսանվեց միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար յոթ              հարյուր  վաթսուն»  թվովևբառերով:

9) Համայնքիվարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդից «300000 երեք հարյուր հազար»Հայաստանի Հանրապետությանդրամհատկացնելհամայնքիֆոնդայինբյուջե:


Կողմ -18

ԱՂՐԱՄԱՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԺԱՆՆԱ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԷՄԻԼ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱՆԻԿ

ՉԱՐՉՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՌ

ՌԱՓՅԱՆ ԱՐՏԱԿ

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՎԱՐԱԳՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԱՐԻՆԱ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՈՍԿԱՆ

ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐՄԱՆ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner