Այսօր: Շաբաթ, 20 Հուլիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 37
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 234-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2022 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 94-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 90-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդև 6-րդմասերով, «ՀայաստանիՀանրապետությանբյուջետայինհամակարգիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդ հոդվածի  1-ին, 4-րդ և 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի  1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ Է՝

  Հայաստանի ՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանու 2021 թվականիդեկտեմբերի 30-ի«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքի 2022 թվականիբյուջենհաստատելումասին»թիվ 94-Նորոշմանմեջբյուջեի եկամտայինև ծախսայինմասերումկատարելհետևյալ փոփոխությունները.

Եկամտային մաս

1) «Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)» 1261 տողումգրված«253930800 երկուհարյուր հիսուներեքմիլիոնինըհարյուրերեսունհազարութհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«254569800 երկուհարյուրհիսունչորսմիլիոն հինգ հարյուր վաթսունինը հազար ութ հարյուր» թվովևբառերով: /639000/վեցհարյուրերեսունինըհազար/ Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝«Փանիկբնակավայրի 2-րդփողոցիթիվ 51 Մշակույթիտանհիմնանորոգմանաշխատանքներ»ծրագրիհամարսուբվենցիոնգումարիտարբերություն/:

2) «Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)  1255 տողումգրված«0 զրո» թիվըևբառըփոխարինել«582400 հինգհարյուրութսուներկուհազարչորսհարյուր» թվովևբառերով: /Նախադպրոցականկրթությանոլորտիհամայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություններիդաստիարակների վերապատրաստման դասընթացի մասնակցության գումարի փոխհատուցում/:

 2. Ծախսային մաս

 1) Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններբաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Շենքերիևշինություններիկապիտալվերանորոգում» (5113) հոդվածումգրված«107538400 մեկհարյուրյոթմիլիոն հինգ հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«108117400 մեկհարյուրութմիլիոնմեկհարյուրտասնյոթհազարչորսհարյուր» թվովևբառերով: /639000(վեցհարյուրերեսունինըհազար) Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝«Փանիկբնակավայրի 2-րդփողոցիթիվ 51 Մշակույթիտան հիմնանորոգման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի պետական բյուջեի հատկացում 45%-ի տարբերություն/:

2) Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«356300200 երեք հարյուր հիսունվեց միլիոն երեք հարյուր հազար երկու հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«359340200 երեքհարյուրհիսունինըմիլիոներեքհարյուրքառասունհազարերկուհարյուր» թվովևբառերով: Այդթվում«Գեղանիստինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«14312000 տասնչորսմիլիոներեքհարյուրտասներկուհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«16052000 տասնվեցմիլիոնհիսուներկուհազար» թվովևբառերով, «Հառիճինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«9337000 ինըմիլիոներեքհարյուրերեսունյոթ հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«10342000 տասմիլիոներեքհարյուրքառասուներկուհազար» թվովևբառերով, «ԱնուշավանիԱրշակՏոնոյանիանվաննախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«23271500 քսաներեքմիլիոներկուհարյուրյոթանասունմեկհազարհինգհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«23566500 քսաներեքմիլիոնհինգհարյուրվաթսունվեցհազարհինգհարյուր» թվովևբառերով: 

3) Արտադպրոցական դաստիարակություն բաժնի 09.5.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«215796100 երկուհարյուրտասնհինգմիլիոնյոթհարյուրիննսունվեցհազարմեկհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել «216810100 երկու հարյուր տասնվեց միլիոն ութ հարյուր տաս հազար մեկ հարյուր» թվովևբառերով:Այդթվում«Հառիճիարվեստիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «6560000 վեց միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«7574000 յոթմիլիոնհինգհարյուրյոթանասունչորսհազար» թվովևբառերով: 

4) Փողոցների լուսավորում բաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ 

ա/«Էներգետիկ ծառայություններ»  (4212) հոդվածում գրված «40920000 քառասուն միլիոն ինը հարյուր քսան հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«42920000 քառասուներկումիլիոնինըհարյուրքսանհազար» թվովևբառերով:

բ/ «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում»  (4251) հոդվածումգրված«11173700 տասնմեկմիլիոն մեկ հարյուր յոթանասուներեք հազար յոթ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«12133700 տասներկումիլիոնմեկհարյուրերեսուներեքհազարյոթհարյուր» թվովևբառերով: /960000 (ինըհարյուրվաթսունհազար) Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝«Արթիկհամայնքիկարիքներիհամարարտաքինլուսավորության ցանցի 1 տարվա ընթացքում լուսատուների շահագործման և սպասարկման ծառայություն» պայմանագրի գումարի 10%-ի ավելացում/:  

5) Աղբահանում բաժնի 05.1.1 դասակարգմամբ

ա/ «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ»  (4657) հոդվածումգրված«0 զրո» թիվըևբառըփոխարինել«15894500 տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր իննսունչորս հազար հինգ հարյուր» թվովևբառերով: /ՀայաստանիՏարածքայինԶարգացմանՀիմնադրամիևԱրթիկիհամայնքապետարանիմիջևկնքվածհամաձայնագրիհիմանվրաԿոմունալծառայություններիբարելավմանծրագրի համայնքայիններդրմանգումար/: 

բ/ «Կոմունալ ծառայություններ»  (4213) հոդվածումգրված«87861400 ութսունյոթմիլիոնութհարյուրվաթսունմեկհազարչորսհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«88961400 ութսունութմիլիոնինըհարյուրվաթսունմեկհազարչորսհարյուր» թվովևբառերով: /1100000/մեկմիլիոնմեկ հարյուր հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ ձյան մաքրման աշխատանքների համար պայմանագրի գումարի 10%-ի չափով ավելացում/:

6) Բնակարանայինշինարարությանևկոմունալծառայություններ /այլդասերինչպատկանող/ բաժնի 06.6.1 դասակարգմամբ «Շենքերիևշինություններիկառուցում» (5112) հոդվածում գրված «43990800 քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար ութ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«44290800 քառասունչորսմիլիոներկուհարյուրիննսունհազարութհարյուր» թվովևբառերով: /300000 (երեքհարյուրհազար) Հայաստանի Հանրապետությանդրամ՝Արթիկքաղաքիթվով 15 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություն սուբվենցիոն ծրագիր 100%/:

7) ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքներիպահուստայինֆոնդբաժնի 1112 «Պահուստայինմիջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «52473860 հիսուներկու միլիոն չորսհարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր վաթսուն»թիվըևբառերը փոխարինել «28747760 քսանութ միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար յոթ              հարյուր  վաթսուն»  թվովևբառերով:

8) Համայնքիվարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդից «300000 երեք հարյուր հազար»Հայաստանի Հանրապետությանդրամհատկացնելհամայնքիֆոնդայինբյուջե:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner