Այսօր: Երկուշաբթի, 20 Մայիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 184
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 244-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

28 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 244-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 94-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

           Ղեկավարվելով«Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի 1-ինմասի 5-րդկետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 90-րդ հոդվածի 1-ինև 6-րդմասերով, «ՀայաստանիՀանրապետությանբյուջետայինհամակարգիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ինև 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի  1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ   Է՝

     Հայաստանի ՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանու 2021 թվականիդեկտեմբերի 30-ի«ՀայաստանիՀանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 94-Ն որոշման մեջ բյուջեի  ծախսայինմասումկատարելհետևյալ փոփոխությունները.

1) Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«359340200 երեքհարյուրհիսունինըմիլիոներեքհարյուրքառասունհազարերկուհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«366493900 երեքհարյուրվաթսունվեցմիլիոնչորսհարյուրիննսուներեքհազարինըհարյուր» թվովևբառերով: Այդ թվում «Գեղանիստի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«16052000 տասնվեցմիլիոնհիսուներկուհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«16877000 տասնվեցմիլիոնութհարյուրյոթանասունյոթհազար»թվովևբառերով, «Հառիճինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«10342000 տասմիլիոներեքհարյուրքառասուներկուհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«10685800 տասմիլիոնվեցհարյուրութսունհինգհազարութհարյուր» թվովևբառերով, «ԱնուշավանիԱրշակՏոնոյանիանվաննախադպրոցականուսումնականհաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածում գրված «23566500 քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսունվեց հազար հինգ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«25024400 քսանհինգ միլիոն քսանչորս հազար չորս հարյուր» թվովևբառերով, «ՓոքրՄանթաշինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «23638200 քսաներեք միլիոն վեց հարյուր երեսունութ հազար երկու հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«23838200 քսաներեքմիլիոնութհարյուրերեսունութհազարերկուհարյուր»թվովևբառերով, «Փանիկինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«24840000 քսանչորսմիլիոնութհարյուրքառասունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«25116000 քսանհինգմիլիոնմեկհարյուրտասնվեցհազար» թվով և բառերով, «Լեռնակերտի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«12374000 տասներկումիլիոներեքհարյուրյոթանասունչորս հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«13238600 տասներեքմիլիոներկուհարյուրերեսունութհազարվեցհարյուր»թվովևբառերով, «ՄեծՄանթաշինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«24580000 քսանչորսմիլիոնհինգհարյուրութսունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«26118000 քսանվեցմիլիոնմեկհարյուրտասնութհազար»թվովևբառերով, «Պեմզաշենինախադպրոցականուսումնականհաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«26755500 քսանվեցմիլիոնյոթհարյուրհիսունհինգհազարհինգհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«27635500 քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ հարյուր» թվով և բառերով, «Նոր Կյանքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «14322000 տասնչորս միլիոն երեք հարյուր քսաներկու հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«15090400 տասնհինգմիլիոնիննսունհազարչորսհարյուր»թվովևբառերով:

2) Արտադպրոցական դաստիարակություն բաժնի 09.5.1 դասակարգմամբ  «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«216810100 երկուհարյուրտասնվեցմիլիոնութհարյուրտասհազարմեկհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«221988800 երկուհարյուրքսանմեկմիլիոնինըհարյուրութսունութհազարութհարյուր» թվովև բառերով: Այդ թվում «Արթիկի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«44975000 քառասունչորսմիլիոնինըհարյուրյոթանասունհինգ հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«46105000 քառասունվեցմիլիոնմեկհարյուրհինգհազար» թվովևբառերով, «Արթիկիմարզադպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «23240000 քսաներեք միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«23934000 քսաներեքմիլիոնինըհարյուրերեսունչորսհազար» թվովևբառերով, «Արթիկիմարզահամալիր»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»  (4511) հոդվածումգրված«27060000 քսանյոթմիլիոնվաթսունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«28478000 քսանութմիլիոնչորսհարյուրյոթանասունութհազար» թվովևբառերով, «Արթիկիֆուտբոլիդպրոց»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակեր-պություններին»  (4511) հոդվածումգրված«17110000 տասնյոթմիլիոնմեկհարյուրտասհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«17355200 տասնյոթմիլիոներեքհարյուրհիսունհինգհազար երկու հարյուր» թվովևբառերով, «Հառիճիարվեստիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«7574000 յոթմիլիոնհինգհարյուրյոթանասունչորսհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«8039000 ութմիլիոներեսունինը հազար» թվովևբառերով, «Պեմզաշենիարվեստիդպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«16892100 տասնվեց միլիոն ութ հարյուր իննսուներկու հազար մեկ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«17452100 տասնյոթմիլիոնչորսհարյուրհիսուներկուհազարմեկհարյուր» թվովևբառերով, «ՆորԿյանքիարվեստիդպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»  (4511) հոդվածումգրված«3090000 երեքմիլիոնիննսունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«3371500 երեքմիլիոներեքհարյուրյոթանասունմեկհազարհինգհարյուր» թվովևբառերով, «ԱնուշավանիՍուրենՍոսյանի անվան արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«7500000 յոթմիլիոնհինգհարյուրհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«7885000 յոթմիլիոնութհարյուր ութսունհինգ հազար» թվովևբառերով:

3) Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»   (4511) հոդվածումգրված«64485000 վաթսունչորսմիլիոնչորսհարյուրութսունհինգհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«67525000 վաթսունյոթմիլիոնհինգհարյուրքսանհինգհազար» թվովևբառերով: Այդթվում«ԱրթիկիՏիգրանՄանսուրյանիանվանմշակույթիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»  (4511) հոդվածումգրված«40228000 քառասունմիլիոներկուհարյուրքսանութհազար) թիվըևբառերըփոխարինել«42676000 քառասուներկումիլիոնվեցհարյուրյոթանասունվեցհազար) թվովևբառերով, «ԱրթիկիՎարազՍամուելյանիանվանմշակույթիտուն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«18803000 տասնութմիլիոնութհարյուրերեքհազար) թիվըևբառերըփոխարինել«19395000 տասնինըմիլիոներեքհարյուր իննսունհինգ հազար) թվով և բառերով:

 4) Փողոցներիլուսավորումբաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«10040000 տասմիլիոնքառասունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«10501000 տաս միլիոն հինգ հարյուր մեկ հազար» թվովևբառերով:/«Արթիկիարևայինկայան»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություն/:

5) Գրադարաններ բաժնի 08.2.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«32953000 երեսուներկու միլիոն ինը հարյուր հիսուներեք հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«33771000 երեսուներեքմիլիոնյոթհարյուրյոթանասունմեկհազար» թվովևբառերով:/«Արթիկիգրադարան»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություն/:

6) Այլ մշակութային կազմակերպություններ բաժնի 08.2.4 դասակարգմամբ 

ա/«Հատուկ նպատակային այլ նյութեր» (4269) հոդվածում գրված «2122000 երկու միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «1122000 մեկ միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար» թվով և բառերով:

բ/ «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» (4239) հոդվածում գրված «17803600 տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «18803600 տասնութ միլիոն ութ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր» թվով և բառերով:

7) ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքներիպահուստայինֆոնդ բաժնի 1112 «Պահուստայինմիջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «26747760 քսանվեցմիլիոն յոթհարյուրքառասունյոթհազարյոթ    հարյուր վաթսուն»թիվըևբառերըփոխարինել «10096360 տասմիլիոն իննսունվեցհազարերեքհարյուր վաթսուն» թվովևբառերով:


Կողմ -15

ԱՂՐԱՄԱՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԺԱՆՆԱ

ԱՍՏՈՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԷՄԻԼ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՏԱԿ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱՆԻԿ

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՎԱՐԱԳՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՈՍԿԱՆ

ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՐՄԱՆ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner