Այսօր: Կիրակի, 14 Հուլիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 47
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 2-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2024 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 172-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 90-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ մասերով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ  մասերով,  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի  1-ին կետով, 34-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով,  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ   Է՝

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2023 թվականի

դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի  Հանրապետության  Շիրակի  մարզի Արթիկ համայնքի 2024 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 172-Ն որոշման մեր կատարել հետևյալ փոփոխութ-յունները.

1. Որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում՝ եկամուտների գծով՝ «2,627,924.0» թիվը փոխարինել «2,632,642.600» թվով:

2. Որոշման 1-ին կետի 2-րդենթակետում՝ծախսերիգծով՝«2,627,924.0»թիվըփոխարինել«2,928,445.324»թվով:

3. Որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում՝ դեֆիցիտի (պակասուրդի) գծով՝ «0» թիվը փոխարինել «295,802.724» թվով:

4.Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2023 թվականի 

դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2024թվա- կանի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 172-Ն որոշմանհավելված 1-ում (եկամտայինմասում) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1)     «Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար» 1121 տողում գրված «254291000 երկու հարյուր հիսունչորսմիլիոն երկուհարյուրիննսունմեկ հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «270212200  երկու հարյուր յոթանասունմիլիոն երկուհարյուրտասներկու հազար երկու հարյուր»թվով և բառերով։

2)    «Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձա-վճարներ» 1331 տողումգրված «26411800 քսանվեց միլիոն չորսհարյուրտասնմեկհազար ութ հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «28858900 քսանութմիլիոնութհարյուրհիսունութհազարինըհարյուր» թվովևբառերով:

3)    «Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ» 1332 տողումգրված«7451700 յոթմիլիոնչորսհարյուր հիսունմեկհազարյոթհարյուր»թիվըևբառերըփոխարինել«10639400 տասմիլիոնվեցհարյուրերեսունինըհազարչորսհարյուր»թվով և բառերով:

4)    «Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր» 1334 տողում գրված «12028100 տասներկու միլիոն քսանութ հազար մեկ հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «13663300 տասներեք միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր» թվով և բառերով:

5)    «Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ» 1113 տողում գրված «140670000 մեկ հարյուր քառասուն միլիոն վեց հարյուր յոթանասուն հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «122197400 մեկ հարյուր քսաներկու միլիոն մեկ հարյուր իննսունյոթ հազար չորս հարյուր» թվով և բառերով:

5.Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2023թվականի

դեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2024

 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 172-Ն որոշմանհավելված 2-ում (ծախսայինմասում) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում բաժնի 01.1.1 դասակարգմամբ 

ա/«Տրանսպորտային սարքավորումներ» (5121) հոդվածում գրված  «0 զրո»  թիվը և բառը 

փոխարինել «33000000 երեսուներեք միլիոն» թվով և բառերով:

բ/«Վարչական սարքավորումներ»  (5122) հոդվածում գրված «5000000 հինգ միլիոն» թիվը և բառերը փոխարինել«14000000 տասնչորսմիլիոն» թվով և բառերով:

գ/ «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ»  (5129) հոդվածումգրված«0 զրո» թիվըևբառըփոխարինել«10000000 տասմիլիոն» թվով և բառերով:

դ/ «Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն»  (4216) հոդվածումգրված«2400000 երկու միլիոն չորս հարյուր հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«2600000 երկումիլիոնվեցհարյուրհազար» թվով և բառերով:

2)Ճանապարհային տրանսպորտ բաժնի 04.5.1 դասակարգմամբ «Շենքերի և շինությունների 

 կապիտալ վերանորոգում» (5113) հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել

 «211218124.40 երկուհարյուրտասնմեկմիլիոներկու հարյուր տասնութհազարմեկհարյուրքսանչորսդրամքառասունլումա» թվով և բառերով: 

3)Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 0911 դասակարգմամբ «Շենքերի և շինությունների 

 կապիտալ վերանորոգում» (5113) հոդվածումգրված«0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «2810400 երկու միլիոնութհարյուրտասհազարչորսհարյուր» թվով և բառերով: /Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Իսահակյան թիվ 60 հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի հիմանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի արժեքի ավելացում 5,6 %-- չափով՝ համայնքի ներդրում/։

4)Նավթամթերք և բնական գազ բաժնի 04.3.2 դասակարգմամբ «Շենքերի և շինությունների 

 կառուցում» (5112) հոդվածումգրված«0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «29774200 քսանինըմիլիոնյոթհարյուրյոթանասունչորսհազարերկուհարյուր» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիհանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիՄեծՄանթաշևՓոքրՄանթաշբնակավայրերիգազատարիներքինցանցիկառուցում»սուբվենցիոնծրագրիհամայնքային ներդրում 40%/:

5) Կրթություն /այլ դասերին չպատկանող/ բաժնի 09.8.1 դասակարգմամբ «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» (4819) հոդվածում գրված «6630000 վեց միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար»  թիվը և բառերը փոխարինել «14148600 տասնչորս միլիոն

մեկ հարյուրքառասունութհազարվեցհարյուր» թվով և բառերով:

6)Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդբաժնի 1112

 «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «525584000 հինգհարյուրքսանհինգմիլիոն հինգհարյուր ութսունչորսհազար» թիվը և բառերը փոխարինել «522584000 հինգհարյուր քսաներկու միլիոն հինգհարյուր ութսունչորսհազար» թվով և բառերով:

6.Համայնքի բյուջեի պակասուրդի (դեֆիցիտի) գումարը կազմում է  «295802724,40 երկու 

հարյուր իննսունհինգմիլիոնութհարյուր երկուհազար յոթհարյուր քսանչորսդրամքառասունլումա», որն ամբողջությամբ ուղղվելու է համայնքի ֆոնդային բյուջե:

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner