Այսօր: Կիրակի, 14 Հուլիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 47
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 80-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2024 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 172-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդհոդվածի 1-ին մասի 5-րդկետով, 83-րդհոդվածի 2-րդմասով, 90-րդհոդվածի  1-ին, 4-րդև 6-րդ մասերով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդև 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով,  ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ   Է՝ 

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2023թվականիդեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2024 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 172-Նորոշման մեջ բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում կատարել հետևյալփոփոխությունները.

1. Եկամտային մաս

1) «Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)» 1261 տողումգրված«479502600 չորսհարյուրյոթանասունինըմիլիոնհինգ հարյուր երկու հազար վեց հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «497783600 չորս հարյուր իննսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսուներեք հազար վեց հարյուր» թվով և բառերով: /«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Փանիկ բնակավայրի 2-րդ փողոց թիվ 51 հասցեում գտնվող մշակույթի տան համար գույքի ձեռք բերում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեից հատկացում՝ 100% - 18281000 (տասնութ միլիոն երկու հարյուր ութսունմեկ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/: 

2) «Օրենքովևիրավականայլակտերովսահմանված՝համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ» 1393 տողում գրված «0 զրո»թիվըևբառերըփոխարինել«37000000 երեսունյոթ միլիոն»թվովևբառերով: /Արևայինկայանիցստացվողմուտքեր/:

2. Ծախսային մաս

1) Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Վարչականսարքավորումներ» 5122 հոդվածումգրված«0 զրո»թիվըևբառըփոխարինել«18281000 տասնութմիլիոներկուհարյուրութսունմեկհազար»թվովևբառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիՓանիկբնակավայրի 2-րդփողոցթիվ 51 հասցեում գտնվող մշակույթի տան համար գույքի ձեռք բերում» սուբվենցիոն ծրագիր, պետական բյուջեից հատկացում՝ 100% /:

2) Փողոցների լուսավորում բաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածումգրված«0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «37000000 երեսունյոթ միլիոն» թվով և բառերով:/Այդ թվում «Արթիկի արևային կայան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «37000000 երեսունյոթ միլիոն» թվով և բառերով/:

3) Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) բաժնի 09.8.1 դասակարգմամբ «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» 4819 հոդվածում գրված «14148600  տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «14748600 տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր հարյուր» թվով և բառերով: /600000 (վեց հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ  որպեսնվիրաբերություն հատկացնել  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի

 «Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝ դպրոցիտանիքիվերանորոգմանհամար/:  

4) Հանգստի և սպորտի ծառայություններ բաժնի 08.1.1 դասակարգմամբ «Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» 4639 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «700000 յոթ հարյուր հազար» թվով և բառերով: /«Արագած հովիտ տեղական ակտիվ խումբ» տարածքային զարգացման հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող և Ավստրիական Զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի համայնքի կողմից համաֆինանսավորման գումար՝ 700000 (յոթ հարյուր հազար) ՀայաստանիՀանրապետությանդրամ: 

5) Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ բաժնի 01.6.1. դասակարգմամբ «Այլընթացիկդրամաշնորհներ» 4639 հոդվածումգրված«4000000 չորսմիլիոն»թիվըևբառերըփոխարինել «6284000 վեց միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար» թվով և բառերով: /«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Վերականգնող էներգիայի և էներգաարդյունավետության խթանում Շիրակի մարզի համայնքներում» միջոցառման համար համայնքի կողմից համաֆինանսավորման գումար՝ 2284000 (երկու միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

6) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 11.1.2 դասակարգմամբ «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «510089200 հինգ հարյուր տաս միլիոն ութսունինը հազար երկու հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «506505200 հինգ հարյուր վեց միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար երկու հարյուր» թվով և բառերով:

տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «14748600 տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր հարյուր» թվով և բառերով: /600000 (վեց հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ  որպեսնվիրաբերություն հատկացնել  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի

 «Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝ դպրոցիտանիքիվերանորոգմանհամար/:  

4) Հանգստի և սպորտի ծառայություններ բաժնի 08.1.1 դասակարգմամբ «Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» 4639 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «700000 յոթ հարյուր հազար» թվով և բառերով: /«Արագած հովիտ տեղական ակտիվ խումբ» տարածքային զարգացման հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող և Ավստրիական Զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի համայնքի կողմից համաֆինանսավորման գումար՝ 700000 (յոթ հարյուր հազար) ՀայաստանիՀանրապետությանդրամ: 

5) Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ բաժնի 01.6.1. դասակարգմամբ «Այլընթացիկդրամաշնորհներ» 4639 հոդվածումգրված«4000000 չորսմիլիոն»թիվըևբառերըփոխարինել «6284000 վեց միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար» թվով և բառերով: /«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Վերականգնող էներգիայի և էներգաարդյունավետության խթանում Շիրակի մարզի համայնքներում» միջոցառման համար համայնքի կողմից համաֆինանսավորման գումար՝ 2284000 (երկու միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

6) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 11.1.2 դասակարգմամբ «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «510089200 հինգ հարյուր տաս միլիոն ութսունինը հազար երկու հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «506505200 հինգ հարյուր վեց միլիոն հինգ հարյուր հինգ հազար երկու հարյուր» թվով և բառերով:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner