Արթիկ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9002051013499000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 90020510135615000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար յուրաքանչյուր օրվա համար` մեկ քառակուսի մետրի համար. 900205101299350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական և հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ)սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 900205101224200000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1351Կ ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9002051012811000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90020510127310000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90020510126550000Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900205101117381765600Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Ոչ հիմնական շինությունների համար-մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  9000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ Ոչ հիմնական շինությունների 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  15000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա ա) Հիմնական շինությունների համար-մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ 1133Ա տողում չնախատեսված օբյեկտների համար- 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  75000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 1133Ա տողում չնախատեսված օբյեկտների համար-501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  125000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1133Ա տողում չնախատեսված օբյեկտների համար-1001 քառ.մ.-3000 քառ.մ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  300000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.  15000Միանվագ  Ընտրել
1351Ե -համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.  5000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.  23000Միանվագ  Ընտրել
1147 Համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում ,կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90020510133145000Տարեկան  Ընտրել
1148 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90020500157275000Տարեկան  Ընտրել
1149 Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար 900205002232100000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26քմ-50քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (51քմ-100քմ)  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101քմ-200քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201քմ-500քմ)  45000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (501քմ և ավելի )  100000Եռամսյակային  Ընտրել
1133Զ 1133Ա տողում չնախատեսված օբյեկտների համար- 3001 քառ.մ և ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շինարարության թույլտվության համար  600000Միանվագ  Ընտրել
1137Թ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26քմ)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26քմ-50քմ)  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (51քմ-100քմ)  13500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101քմ-200քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201քմ-500քմ)  26000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (501քմ և ավելի )  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ա է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար - առևտրի օբյեկտների համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար -հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար -բաղնիքների և սաունաների համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար - խաղատների համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար -շահումով խաղերի համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար - վիճակախաղերի համար  75000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար ա. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար բ. թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար գ. սոցիալական գովազդի համար յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար  0Ամսական  Ընտրել
1142Դ Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար դ. այլ արտաքին գովազդի համար յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար  750Ամսական  Ընտրել
1142Ե Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար ե. դատարկ գովազդային վահանակների համար՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 25 %-ի չափով,յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար  187.5Ամսական  Ընտրել
1142Զ Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար զ. եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված տուրքի 10 %-ի չափով.յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար  75Ամսական  Ընտրել
1140Ը ա. հիմնական շինությունների համար՝ - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Թ ա. հիմնական շինությունների համար՝ - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ժ ա. հիմնական շինությունների համար՝ - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ի ա. հիմնական շինությունների համար՝ - 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Լ ա. հիմնական շինությունների համար՝ - 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  30000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Խ ա. հիմնական շինությունների համար՝ - 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ծ բ. ոչ հիմնական շինությունների համար՝ - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Կ բ. ոչ հիմնական շինությունների համար՝ - 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Հ բ. ոչ հիմնական շինությունների համար՝ - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ձ բ. ոչ հիմնական շինությունների համար՝ - 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ղ բ. ոչ հիմնական շինությունների համար՝ - 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ճ բ. ոչ հիմնական շինությունների համար՝ - 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1144Ա Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1144Գ Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար . ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  2500000Տարեկան  Ընտրել
1144Դ Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար . բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  5000000Տարեկան  Ընտրել
1144Ե Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար . գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  7000000Տարեկան  Ընտրել
1144Զ Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար . դ. 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  10000000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.  5000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.  0   Ընտրել
1351Զ համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.  0   Ընտրել
1351Ը Աղբահանության վճար բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում կոշտ կենցաղային թափոնների համար ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար  160Ամսական  Ընտրել
1351Թ Աղբահանության վճար առևտրի (այդ թվում շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ ծառայություններ իրականացնող շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար  50Ամսական  Ընտրել
1351Ժ Աղբահանության վճար հյուրանոցների և հյուրանոցային տնտեսության ծառայություններ, ինչպես նաև այլ գործունեություն իրականացնող հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար  30Ամսական  Ընտրել
1351Ի Աղբահանության վճար արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար  10Ամսական  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ